Algemene voorwaarden

Identificatie verkoper

MM shop is een bvba met maatschappelijke zetel te Hogebrug 28, 9280 Denderbelle, België. E-mail:info@mmshop.be Tel: 0477/734959. De bvba is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met nummer 0841.604.761 – BTW-nummer is BE0841.604.761

Verantwoordelijkheid

Door te bestellen verklaart de koper ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over zijn aankoopdaad.

Verkoopcontract

Het verkoopcontract wordt opgemaakt bij de laatste stap voor betaling. Vanaf dat ogenblik aanvaardt de koper van rechtswege de volledige, onderhavige verkoopvoorwaarden. Het verkoopcontract wordt definitief wanneer betaling van de prijs door de koper gebeurd is en de bestelling door ons schriftelijk bevestigd wordt. MM shop bvba behoudt zich het recht een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. Alle documenten worden in het nederlands opgesteld.

De prijs

De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. Alle prijzen worden getoond inclusief BTW. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.

Leveringstermijn

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven, indien alle producten voorradig zijn. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Bij artikelen op voorraad, deze artikelen zijn in ons magazijn op voorraad. De bestellingen leveren we binnen de 2 dagen naargelang het uur van bestelling. Bij artikelen op bestelling , deze artikelen zijn niet voorradig in ons magazijn maar wel bij de leverancier. De bestellingen leveren we binnen de 2 à 7 werkdagen. Bij artikelen beschikbaar vanaf, deze artikelen zijn niet voorradig in ons magazijn en ook niet bij de leverancier. Bij de artikelen staat er ook vermeld wanneer deze terug voorradig zullen zijn. In sommige gevallen weten we ook niet de juiste leveringsdatum en staat er een vraagteken. Bij deze artikelen kan u een pre order plaatsen en we houden u per mail op de hoogte voor juiste leveringsdatum.

Levering

Producten worden gratis geleverd in België en Nederland met Bpost. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten (bv. kost heropsturen van de goederen). In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan de verkoper in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om de bestelde goederen te leveren. Gevallen van overmacht waardoor de verkoper ontheven wordt van zijn leveringsverplichting: oorlog, lock-out, oproer, productieonderbrekingen, werkonderbrekingen, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading. In dat geval wordt de koper wel terugbetaald.

Verlies of beschadiging bij transport

Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies en/of beschadiging van een besteld product ten laste van de verkoper. De klant is wel verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. Bij eventuele beschadiging kan terugbetaling of vervanging enkel geschieden na het onmiddellijk terugsturen bij ontvangst. Bij ondertekening van de ontvangnota verklaart de koper genoegen te hebben genomen met de ontvangen goederen en zal terugbetaling of vervanging niet meer mogelijk zijn.

Herroepingsbeding

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Herroepingsrecht

In het kader van verkoop of afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht binnen de 14 werkdagen vanaf de levering van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de MMshop bvba-Hoge Brug 28-9280 Denderbelle of info@mmshop.be of 0477/734959 en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan MMshop bvba-Hoge Brug 28-9280 Denderbelle. Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
Na controle van het product en indien alles in originele staat en verpakking is zal MMshop bvba het betaalde saldo terugbetalen binnen de 15 werkdagen op de rekening van de koper.
In de volgende gevallen is de herroepingstijdregeling niet van toepassing, tenzij anders overeengekomen:
- de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn van veertien kalenderdagen (bv. online consultatie databank, bestellen tickets (reservatie));
- de levering van producten die volgens de specificaties (bv. producten op maat zoals gordijnen, naamplaten, enz.) van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen (Opgelet : een volgens de specificaties van de consument samengestelde computer kan niet worden beschouwd als een product op maat);
- de levering van audio- en video-opnanmen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;
- de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;
- voor diensten voor weddenschappen en loterijen.
- de levering op de woon of de werkplaats van de consument van levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers.
- voor diensten voor logies en vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding waarbij de verkoper de dienst op een bepaalde datum of binnen een bepaalde periode moet presteren, tenzij wanneer de tekoopaanbieding geschiedt tijdens een klantenwerving per telefoon, fax, e- mail, op initiatief van de verkoper zonder voorafgaand akkoord van de geadresseerde)

Dienst na verkoop

MMshop bvba staat in voor de wettelijke garantietermijn van 2 jaar. Deze garantieperiode kan bij sommige leveranciers meer dan 2 jaar bedragen, deze garantietermijnen kan u terugvinden bij de aangekochte producten.

Bij defect van een artikel binnen garantieperiode kan u ons contacteren 0477734959 of info@mmshop.be . Wij bezorgen u een label voor gratis verzending met Bpost van uw artikel, deze zal u via mail ontvangen. Het enige dat u hoeft te doen is het artikel in originele verpakking te deponeren bij het dichtsbijzijnde postkantoor. Na herstelling wordt uw artikel gratis bezorgd met Bpost op het door u opgegeven leveringsadres. U kan tevens langskomen in onze winkel in de Hoge Brug 28 - 9280 Denderbelle na afspraak.

Bij defect van een artikel buiten garantieperiode kan u ons contacteren 0477734959 of info@mmshop.be . Wij gaan eerst een offerte opmaken dat u per mail zal ontvangen met de kost van de herstelling, bij akkoord en betaling wordt de herstelling uitgevoerd. Wij bezorgen u een label voor gratis verzending met Bpost van uw artikel, deze zal u via mail ontvangen. Het enige dat u hoeft te doen is het artikel in originele verpakking te deponeren bij het dichtsbijzijnde postkantoor. Na herstelling wordt uw artikel gratis bezorgd met Bpost op het door u opgegeven leveringsadres. U kan tevens langskomen in onze winkel in de Hoge Brug 28 - 9280 Denderbelle na afspraak.

Waarborg

De waarborg van de verkoper beperkt zich tot het vervangen van gebrekkige stukken of tot terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. MM shop bvba zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het niet nakomen door een leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillissement van een leverancier. MM shop bvba is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.

Klachten

Elke klacht dient om geldig te zijn via e-mail te worden ingediend op info@mmshop.be of 0477/734959 en zal binnen een termijn van 8 dagen worden behandeld. De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopcontract of van de huidige algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Dendermonde.

Privacy

Door middel van een bestelling via onze website te plaatsen staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en gerichte reclame gebeurt enkel indien de klant zich akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De gegevens zullen niet overgemaakt worden aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. Op onze website wordt u om uw persoonsgegevens gevraagd. Uw gegevens worden bij ons bewaard en beheerd voor volgende zaken:

  • om u te contacteren omtrent marketingacties
  • om u over eventuele aanpassingen van de website te verwittigen
  • om u te verwittigen over eventuele vertragingen of stockbreuk
  • om uw bestellingen te bezorgen

Indien u uw postadres via onze website hebt ingevoerd, zal u uitsluitend bestellingen ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons medegedeeld hebt. Indien u uw telefoonnummer en/of gsm nummer via onze website hebt ingevoerd, zal u uitsluitend door ons telefonisch gecontacteerd worden indien dit nodig zou zijn om uw vragen omtrent bestellingen of algemene informatie te beantwoorden. Indien u uw e-mailadres via onze website hebt ingevoerd, zal u uitsluitend van ons e-mails ontvangen indien het nodig is u te informeren omtrent vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt, kan u door ons per e-mail op de hoogte worden gehouden van nieuwe producten die aan het gamma worden toegevoegd of kunnen wij u per e-mail contacteren wanneer een bepaald product terug voorradig is. Indien u zou verhuisd zijn, of u uw persoonlijke gegevens wenst te corrigeren kunt u ons steeds bereiken op onderstaande adresgegevens : MM shop bvba - Hogebrug 28 - 9280 Denderbelle - info@mmshop.be - 0477/73.49.59 U kan kosteloos verzet aantekenen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen uit ons klantenbestand. U kan zich steeds uitschrijven uit ons mailingbestand.

Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het electronisch bewijs (bvb. e-mail, backups, ...)

Rechtskeuze

Alle geschillen tussen MM shop BVBA en de klant, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Dendermonde.

Klantendienst

U kan steeds contact opnemen info@mmshop.be of 0477/734959 voor al uw vragen omtrent artikelen en bestellingen. Wij beantwoorden deze binnen de 24 uur